Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22.09.2017

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van SeBeGo Computers Alken. U dient zich ervan bewust te zijn dat SeBeGo Computers Alken niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

SeBeGo Computers Alken respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SeBeGo Computers Alken of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SeBeGo Computers Alken of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van SeBeGo Computers Alken of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

SeBeGo Computers Alken
Langveldstraat 66
3570 Alken


0476/57 62 20
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Voorwaarden SeBeGo

 

Artikel 1

Al onze aanbiedingen zijn zonder verbintenis behoudens uitdrukkelijke vermelding ervan.

 

Artikel 2

Alle goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper, behalve bij franco levering.

Artikel 3

Alle geleverde koopwaar wordt beschouwd als aanvaard te zijn door de koper van bij het vertrek uit onze werkplaats of stapelplaats. Het afnemen van de koopwaar zonder opmerking binnen 48 uur staat gelijk met een definitieve aanvaarding.

Klachten betreffende de uitvoering der werken dienen binnen acht dagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden aan SEBEGO.

Artikel 4: Leveringstermijn

De op de orderbevestiging voorkomende leveringstermijn is aangegeven bij wijze van informatie en is in geen geval bindend voor de firma.

Artikel 5

Alle prijzen vermeld in onze offertes, evenals die opgegeven in deze factuur werden vastgesteld op basis van de op heden geldende kostprijzen.

Bij verhoging van de prijzen van het materiaal en/of lonen, kunnen wij onze verkoopprijzen aanpassen.

Artikel 6:Recht van vernietiging

Wij behoudens ons het recht voor alle door ons opgemaakte verkoopcontracten te vernietigen, indien we in geval van overmacht, ons in de onmogelijkheid bevinden de goederen te leveren. Buiten de normale gevallen van overmacht (oorlog, gehele of gedeeltelijke oproeping onder wapens, overstroming, brand, vorst, staking, enz…) worden eveneens als geval van overmacht aangezien: verbod van de in- en uitvoer, beslissing door de Regering genomen waaruit zware moeilijkheden voortspruiten betreffende de levering en die onze geldende kostprijs zouden beïnvloeden, gebrek aan vervoer enz…

Wij behouden ons het recht voor zonder voorafgaande ingebrekestelling, het lopend leveringscontract te verbreken indien objectieve elementen ons aantonen dat de financiële toestand van de medecontractant verslecht is. Onder objectieve elementen verstaat men o.a. verschijning in het Staatsblad van protestakten, aanmaning-dagvaarding om in rechte te verschijnen, en alle bezwarende of uitvoerende beslagnamen, evenals elk feit van welke aard ook, dat een duidelijke verslechtering van de financiële situatie van de medecontractant doet veronderstellen. In geval van vernietiging van de verkoop zal de koper enkel recht hebben op terugbetaling van het voorschot, zonder schadevergoeding.

Ingeval van niet-betaling behouden wij ons tevens het recht voor de goederen niet aan de koper over te dragen of de geleverde goederen en het contract bij aangetekend schrijven te ontbinden, in welk geval de koop van rechtswege zal ontbonden zijn. De verkoper kan dan gemachtigd worden om de goederen op een bepaald tijdstip terug te nemen, waarbij 25% van de waarde van de teruggenomen goederen wordt aangerekend voor terugnamekosten.

Artikel 7: Voorbehoud van eigendomsrecht

De goederen blijven onze eigendom tot algehele betaling. Wij zijn gerechtigd om onmiddellijk terug in het bezit der goederen te treden, na een ingebrekestelling aan de koper gericht, die hem bericht geeft van de komst van één der onzer agenten.

De koper erkent dat het door de verkoper bedongen eigendomsvoorbehoud beantwoordt aan de voorwaarden van art. 101 van de Faillissementswet.

Artikel 8

  1. De verkoopprijs van de programmaties werd zodanig bepaald dat wij in de toekomst en zonder voorbehoud deze programma’s zonder de minste vergoeding verder mogen gebruiken, verkopen of verhuren.
  2. Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, maakt de door SEBEGO geleverde software het voorwerp uit van standaardpakketten. Deze standaardprogramma’s zullen derhalve worden geleverd exclusief eventuele specifieke wensen of aanpassingen. Indien aanpassingen worden besteld of indien ten titel van uitzondering programma’s op maat worden verkocht, zullen deze eerst worden verwerkt in een analyse van het uit te werken project of onderdeel. Indien door de klant maatwerk wordt besteld, zal dit altijd duidelijk beschreven staan in een bijlage aan het contract, zo niet, is het niet van toepassing en wordt de klant geacht een standaardprogramma te hebben gekocht.

Artikel 9 : Betaling

  1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen en uitdrukkelijk door ons vermeld.
  2. Een voorschot van 50% dient ter bevestiging bij iedere aankoop te worden gestort, behoudens anders overeengekomen.
  3. de betalingen zijn op onze hoofdzetel verschuldigd, zoals in punt 1. Het gebruik van wissels of kwijtschriften brengt geen afwijking mee aan de voorwaarden van betaling.
  4. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest op van 10%. Bovendien wordt het bedrag van de factuur verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 10%, met een minimum van € 50.
  5. Er wordt niet in het minst afgeweken van het artikel 1254 van het B.W. De betalingen worden bij voorrang afgenomen op de vervallen intresten en op de forfaitaire schadevergoeding.
  6. Elk protest tegen de inhoud van de factuur of tegen de uitvoering van huidige overeenkomst, dient op straffe van verval, bij aangetekend schrijven binnen acht dagen na factuurdatum ter kennis gebracht te worden. Bij gebreke aan een rechtsgeldig en tijdig protest, zal de factuur als definitief aanvaard worden beschouwd.

Artikel 10

Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met huidige overeenkomst, hetzij betreffende de geldigheid, interpretatie, uitvoering of verbreking ervan, zal uitsluitend worden beslecht door de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

Het toepasselijke recht zal steeds het Belgische recht zijn.

Artikel 11

Anderstalige Algemene Voorwaarden zijn enkel ter informatie gegeven: de Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldige.

Klanten Login

    Remember Me    

Onze partners

partners2017

Ben Goffings
  Zaakvoerder

GSM: 0476/ 57 62 20 

MAIL: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Nintendo klaagt hacker Bowser aan

De Japanse game- en consolefabrikant Nintendo heeft een klacht ingediend tegen een hacker die hackingtools verkocht voor de Nintendo Switch.

 

19.apr.2021


Schrijf je in op de TechPulse nieuwsbrieven!

Elke dag het beste van TechPulse in je mailbox. Dat zijn onze nieuwsbrieven. Schrijf je in en leg mee je vinger op de techpols.

 

19.apr.2021


Windows 10 crasht na nieuwste update

De cumulatieve update voor Windows 10 in april zorgt voor een hoop extra problemen bij gebruikers. Van een Blue Screen tot instellingen die verdwijnen.

 

19.apr.2021