Algemene Voorwaarden SeBeGo

 

Artikel 1

Al onze aanbiedingen zijn zonder verbintenis behoudens uitdrukkelijke vermelding ervan.

 

Artikel 2

Alle goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper, behalve bij franco levering.

Artikel 3

Alle geleverde koopwaar wordt beschouwd als aanvaard te zijn door de koper van bij het vertrek uit onze werkplaats of stapelplaats. Het afnemen van de koopwaar zonder opmerking binnen 48 uur staat gelijk met een definitieve aanvaarding.

Klachten betreffende de uitvoering der werken dienen binnen acht dagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden aan SEBEGO.

Artikel 4: Leveringstermijn

De op de orderbevestiging voorkomende leveringstermijn is aangegeven bij wijze van informatie en is in geen geval bindend voor de firma.

Artikel 5

Alle prijzen vermeld in onze offertes, evenals die opgegeven in deze factuur werden vastgesteld op basis van de op heden geldende kostprijzen.

Bij verhoging van de prijzen van het materiaal en/of lonen, kunnen wij onze verkoopprijzen aanpassen.

Artikel 6:Recht van vernietiging

Wij behoudens ons het recht voor alle door ons opgemaakte verkoopcontracten te vernietigen, indien we in geval van overmacht, ons in de onmogelijkheid bevinden de goederen te leveren. Buiten de normale gevallen van overmacht (oorlog, gehele of gedeeltelijke oproeping onder wapens, overstroming, brand, vorst, staking, enz…) worden eveneens als geval van overmacht aangezien: verbod van de in- en uitvoer, beslissing door de Regering genomen waaruit zware moeilijkheden voortspruiten betreffende de levering en die onze geldende kostprijs zouden beïnvloeden, gebrek aan vervoer enz…

Wij behouden ons het recht voor zonder voorafgaande ingebrekestelling, het lopend leveringscontract te verbreken indien objectieve elementen ons aantonen dat de financiële toestand van de medecontractant verslecht is. Onder objectieve elementen verstaat men o.a. verschijning in het Staatsblad van protestakten, aanmaning-dagvaarding om in rechte te verschijnen, en alle bezwarende of uitvoerende beslagnamen, evenals elk feit van welke aard ook, dat een duidelijke verslechtering van de financiële situatie van de medecontractant doet veronderstellen. In geval van vernietiging van de verkoop zal de koper enkel recht hebben op terugbetaling van het voorschot, zonder schadevergoeding.

Ingeval van niet-betaling behouden wij ons tevens het recht voor de goederen niet aan de koper over te dragen of de geleverde goederen en het contract bij aangetekend schrijven te ontbinden, in welk geval de koop van rechtswege zal ontbonden zijn. De verkoper kan dan gemachtigd worden om de goederen op een bepaald tijdstip terug te nemen, waarbij 25% van de waarde van de teruggenomen goederen wordt aangerekend voor terugnamekosten.

Artikel 7: Voorbehoud van eigendomsrecht

De goederen blijven onze eigendom tot algehele betaling. Wij zijn gerechtigd om onmiddellijk terug in het bezit der goederen te treden, na een ingebrekestelling aan de koper gericht, die hem bericht geeft van de komst van één der onzer agenten.

De koper erkent dat het door de verkoper bedongen eigendomsvoorbehoud beantwoordt aan de voorwaarden van art. 101 van de Faillissementswet.

Artikel 8

  1. De verkoopprijs van de programmaties werd zodanig bepaald dat wij in de toekomst en zonder voorbehoud deze programma’s zonder de minste vergoeding verder mogen gebruiken, verkopen of verhuren.
  2. Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, maakt de door SEBEGO geleverde software het voorwerp uit van standaardpakketten. Deze standaardprogramma’s zullen derhalve worden geleverd exclusief eventuele specifieke wensen of aanpassingen. Indien aanpassingen worden besteld of indien ten titel van uitzondering programma’s op maat worden verkocht, zullen deze eerst worden verwerkt in een analyse van het uit te werken project of onderdeel. Indien door de klant maatwerk wordt besteld, zal dit altijd duidelijk beschreven staan in een bijlage aan het contract, zo niet, is het niet van toepassing en wordt de klant geacht een standaardprogramma te hebben gekocht.

Artikel 9 : Betaling

  1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen en uitdrukkelijk door ons vermeld.
  2. Een voorschot van 50% dient ter bevestiging bij iedere aankoop te worden gestort, behoudens anders overeengekomen.
  3. de betalingen zijn op onze hoofdzetel verschuldigd, zoals in punt 1. Het gebruik van wissels of kwijtschriften brengt geen afwijking mee aan de voorwaarden van betaling.
  4. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest op van 10%. Bovendien wordt het bedrag van de factuur verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 10%, met een minimum van € 50.
  5. Er wordt niet in het minst afgeweken van het artikel 1254 van het B.W. De betalingen worden bij voorrang afgenomen op de vervallen intresten en op de forfaitaire schadevergoeding.
  6. Elk protest tegen de inhoud van de factuur of tegen de uitvoering van huidige overeenkomst, dient op straffe van verval, bij aangetekend schrijven binnen acht dagen na factuurdatum ter kennis gebracht te worden. Bij gebreke aan een rechtsgeldig en tijdig protest, zal de factuur als definitief aanvaard worden beschouwd.

Artikel 10

Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met huidige overeenkomst, hetzij betreffende de geldigheid, interpretatie, uitvoering of verbreking ervan, zal uitsluitend worden beslecht door de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

Het toepasselijke recht zal steeds het Belgische recht zijn.

Artikel 11

Anderstalige Algemene Voorwaarden zijn enkel ter informatie gegeven: de Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldige.

Klanten Login

    Remember Me    

Onze partners

partners2017

selfie2021 Ben Goffings
  Zaakvoerder

GSM: 0476/ 57 62 20 

MAIL: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Nieuws

GPT-4o mini maakt ChatGPT een stuk goedkoper

GPT-4o mini, de nieuwe instapversie van ChatGPT, is een stuk goedkoper dan ChatGPT 3.5 Turbo. Eerder werd al duidelijk dat ook de performance van het basispakket beter is.

 

22.juli.2024


X blokkeert links in antwoorden om spambots te bestrijden

Het X van Elon Musk is een nieuwe feature aan het ontwikkelen in de strijd tegen spam. Gebruikers kunnen vermijden dat ze een antwoord krijgen waar een URL in verwerkt zit.

 

22.juli.2024


Meta Quest 4 VR-headset arriveert in 2026 in twee varianten

Meta is van plan de Meta Quest 4 in 2026 uit te brengen, ongeveer drie jaar na de release van de Quest 3. Er komen naar verluidt twee versies van de Quest-headset.

 

22.juli.2024